Význam globalizačních principů na rozvoj společnosti

Barvíř Miroslav

Anotace.

V příspěvku je ukázán způsob organizační dekompozice firmy Baťa. Je porovnán se způsobem výstavby současné globální organizace. Je naznačen nárust problémů globalizace v důsledku vzniku řídících finančních center. Upozorňuje se na nutnost jednotné synergetické výchovy odborníků pro vědní obory majícími vliv na řízení společnosti.

Summary.

The paper shows the principles of the Bata company organization substructuring. The applied approach is compared with that used in the development of contemporary global organisations. There is indicated the growing of globalization problems resulting from the development of a few governing financial centers. The paper emphasizes the need of a unified synergistic education of professionals in science branches taking part in the controlling mechanism of the society development.

Organizace výroby a prodeje u firmy Baťa.

Ve vzpomínkách příslušníků starší generace přežívá fenomén organizace Baťových závodů. Ukážeme si, jaký způsob organizace dovolil prudký rozvoj Baťových závodů a který z těchto přístupů se promítá v řízení současných organizací. Libovolný dynamický systém je vytvářen složitě propojenými zpětnými vazbami mezi jednotlivými podsystémy. Výslednou dynamiku je pak velmi obtížné odhadovat pro různost samotných podsystémů a komplikovanost zpětných vazeb.

U matematického modelu výroby V nás pro potřeby řízení zajímají zejména tyto ukazatele: produktivita výroby, produkce, směnnost výroby, měrné a celkové náklady výroby, měrné kalkulační ceny, měrné a celkové prodejní ceny, časová konstanta výroby zajištěná potřebnými investicemi, způsob prodeje produkce do velkoskladu, skladovací náklady na neprodanou výrobu a řadu dalších ukazatelů a vše určeno v závislosti na čase. Zpracováním okamžitého vyhodnocení získáme informaci o okamžitém zisku či ztrátách.

Obdobným způsobem lze vyhodnocovat dynamické poměry ve velkoobchodním skladu S, který od nás odkupuje vyrobenou produkci. Nemusí tak učinit ihned a v plném rozsahu naší nabízené produkce. Může si s námi domlouvat různé cenové hladiny nákupu, sám má pak různé podmínky na prodej, může si vyhodnotit skladovací náklady a tím rozhodovat o výprodejních cenách do maloobchodní sítě. Může vytvářet intenzivní reklamu o produkci.

Podobnou modelovou strukturu má maloobchodního prodeje P. V tomto sektoru nás budou zajímat prodejní ceny v různých místech prodeje, organizace nákupu a okamžité množství a ceny, skladovací náklady v maloobchodní síti, užitečnost reklamy atd. Na konci řetězce je sektor zákazníků, který uzavírá smyčku výroby a prodeje. Pro úspěšný prodej je nutné, aby byl proveden důkladný sociologický průzkum. Teprve prodejem se získají finance, které byly do výroby vloženy. Pro firmu Baťa bylo příznačné, že tyto podsystémy (V+S+P) byly soustředěny do jednoho nadřazeného systému, kde se realizoval celkový zisk z výroby a prodeje. Volné peníze lze odčerpat z organizace jako zisk z podnikání, což v současné době je charakterizováno jako jednorozměrné kriterium výnosu. Nebo je možno její část použít na rozvoj podniku a část na zlepšení sociálních podmínek spolupracovníků a spoluobčanů, což nyní charakterizujeme jako vícerozměrné kriterium výnosu.

Pro tento způsob, jak popisuje Hugo Vavrečka, vytvořil Tomáš Baťa ve Zlíně hmatatelný malý model pracující a cílevědomě hospodařící společnosti, kde si ověřoval principy, které chtěl zorganizovat pro celý svět. Týkalo se to zejména spoluúčasti pracovníků na zisku a ztrátách, jejich výchovy k samosprávě a podnikatelskému duchu a podpoře osobní iniciativy, vynálezectví a zlepšování v nepřetržitém koloběhu podnikového provozu. To byl jeho "Příklad", který odkázal následným generacím. Ze zkušeností Tomáše Bati čerpaly zejména japonské firmy.

Velmi pozoruhodná byla podpora výchovy školních dětí ve Zlíně, kdy Tomáš Baťa založil Masarykovu pokusnou školu ve Zlíně. Vytvořil kampusy obecné a měšťanské školy výstavbou moderních budov a přijmutím nejlepších učitelů pro výuku. Na tyto školy pak navazovala Baťova Škola Práce (BŠP). V této ve třech dvouletých cyklech vychovával odborné pracovníky pro svoji firmu. Základní cyklus byl pro vyučence, další pro výchovu mistrů a poslední pro výchovu specialistů s maturitou v požadované odbornosti. Tím si vychovával spolupracovníky pro různé stupně řízení v závodě. S hrdostí prohlašoval, že "ředitele si vychovává sám". Vychoval tak generace spolupracovníků, která z celého světa se s hrdostí hlásí k tomu, že jsou Absolventy Baťovy Školy (ABŠ).

Veřejná činnost se odrazila v mohutném rozkvětu výstavby města Zlína. Kromě odpovědného odvádění daní vůči státu, firma Baťa věnovala značné částky pro rozvoj města, regionu a na sociální podpory. Moc nese zodpovědnost. Pro svobodné spolupracovníky byly vystavěny moderní internáty pro osm tisíc lidí. Dále se postavily tři tisíce rodinných domků pro mladé rodiny. Tyto se staly historickým bytovým unikátem a nyní jsou zařazeny do celosvětové architektonické památkové péče. Činnost firmy Baťa rozvíjel po úmrtí Tomáše Bati zejména jeho nevlastní bratr J.A.Baťa. Ten v duchu baťovské tradice podporoval jednotlivé regiony a postavil před národ vizi výstavby "Budujme stát pro 40 000 000 lidí", v níž předpokládal mohutný rozvoj infrastruktury a průmyslových závodů. Část této vize, uskutečnil pro nemožnost uplatnění v ČSR, výstavbou čtyř závodů a měst v Brazílii. Během a po druhé světové válce převzal zahraniční část podniku syn Tomáše Bati - Tomáš J.Baťa.

Současná problematika řízení společnosti.

V současných systémech se prosazují systémy s odlehčenou strukturou řízení. Tato struktura je zejména výhodná pro vzrůstající význam řízení bankovním sektorem. Realizují se malé podnikatelské organizace, které přebírají řízení podle finančních ukazatelů zorganizované výroby. Banky nezajímá problematika výroby, existence továren a zavedené pracovní kolektivy. Výrobu a veškeré další služby si pronajímají z nejvýhodnějších finančních nabídek a je pro ně výhodný rozsáhlý trh malých výrobců. Většinu pracovníků si najímají na dočasné pracovní úvazky a předpokládají mobilnost pracovní síly. Velmi snadno přenáší výrobu do míst s přijatelnou kvalifikací, kde je předpoklad maximálního zisku. To lze předpokládat v oblastech s vysokou nezaměstnaností, ale s vybavenou infrastrukturou. Výrobu a služby je možné pak organizovat z centra bez osobního styku pomocí mezinárodních výpočtových sítí.

Zvyšování kvalifikace znamená, že se rozrůstají kolektivy kvalifikovaných pracovníků, které v jisté etapě rozvoje mohou projevit snahu o seberealizaci. Podle rozvoje životní úrovně v dané oblasti se může ukázat, že pro jistou skupinu lidí budou prioritní pracovní, společenské, náboženské či rodinné svazky a budou se snažit ovládnout regionální oblast. Tím se generují mnohdy i ostré sociální a národnostní rozpory. Při přítomnosti nesnášenlivých národnostních a náboženských skupin mohou probíhat stále ostřejší etnické konfrontace. Zdrojem a podhoubím těchto sporů může být nevyvážená ekonomická situace v dané oblasti.

Finanční produkt - kapitál má principielně dva zdroje, z nichž může být získáván. Jednak je to kapitál, který vzniká na burzách obchodování s akciemi (cca 95%) a dalším nepatrným zdrojem jsou výnosy výroby a služeb. Tyto zdroje jsou zcela nesouměřitelné. Kapitál plynoucí z akcií je nesrovnatelně rychlejší při pohybu na trhu, než je tomu u kapitálu z výroby a služeb. Dovoluje nesmírně rychlé přesuny peněz a je obchodován na burzách způsobem kasinové hry. Investiční kapitál pro výrobu a služby má i několikaleté prodlevy výnosů (vzdělání, dopravní struktura, zemědělství, ekologie atp). Je proto žádoucí, aby obchodování s těmito penězi bylo vzájemně odděleno. Měly by být odděleny vhodnými právními předpisy.

Z pověření bankovních skupin vstupují finanční, ekonomičtí pracovníci nebo právníci do podniků výroby a služeb a umožňují jejich ovládnutí bankovním sektorem. Mnohdy nemají odborné předpoklady pro řízení organizace, zkušenosti a společenskou odpovědnost. Často pracují jako nucený správce organizace a vedou ji k finanční likvidaci.

Současné organizace pro prodej spotřebního zboží a potravin jsou řízeny tak, že výroba V je samostatná a velkosklady S a maloobchodní prodej P vytváří spolu obrovské prodejní sítě (S+P). Tyto mezi sebou konkurují a prodávají zboží toho výrobce, který je ochoten přistoupit na jejich požadované nákupní ceny. Neděje se tak u investičních celků a spotřebního zboží vyšší technické úrovně. Nárůst dopravních nákladů může omezit dovoz z vysoce produktivních oblastí. Pro městské obyvatelstvo je dostupnost supermarketů výhodná z hlediska nižších prodejních akčních cen v jejich velké konkurenci. Supermarkety by měly mít povinnost v určité kvótě čerpat u výrobců daného regionu či státu, zvláště u potravin. Zajistilo by se tím jisté zabezpečení výživy daného regionu v krizových situacích vzniku světových infekcí, kalamit a národnostních rozbrojů.

Základním rysem současné ekonomické politiky je tedy tzv. globalizace. Vytváří se dominantní centra s finančními zdroji, odborníky na marketing, soustřeďují se tam znalosti know-how a vše je podporováno vysoce organizovanou výpočtovou sítí. Naopak výrobci se uchází o dílčí a časově omezené smlouvy a tvrdě mezi sebou soupeří. Vzniká obrovská mocenská asymetrie mezi řídícími centry a periferními dodavateli. Je třeba si uvědomit, že určitý druh produkce na světové úrovni vyžaduje vždy organizaci určité velikosti. Pokud globalizační záměry finančního centra usoudí, že je určitá organizace pro ni příliš konkurenční, buď ji ovládne nebo učiní vše, aby tuto rozložila na dílčí organizace. Tyto pak snáze může zapojit do skupiny periferních dodavatelů. V současné době vznikla navíc pozoruhodná příležitost pro přerozdělení a ovládnutí hospodářství a bank v bývalých zemích RVHP v důsledku privatizace. Nevhodný způsob privatizace, nedůslednost právního prostředí a korupce se výrazným způsobem podpisují na přerozdělení národního bohatství.

Dekompozice použitá u firmy Baťa byla na dlouhé období výstavby socialismu obecně nepřijatelná a byla nahrazena způsoby řízení, které sledovaly mnohé ukazatele, ne však zisk organizace. Velmi dobře zavedený způsob organizace rozložený dekompozicí na jednotlivé úseky a vidina osobního zisku, vedly k rozdělení družstva a následný úpadek celku JZD Slušovice. Nebylo všeobecného zájmu využít zkušeností družstva s dobře fungujícím tržním hospodářstvím, neboť v zájmu globalizace se propagovala rodinná hospodářství.

V současné době zaváděná organizace regionálního řízení je praktickým příkladem vytvoření řízení na úrovni, která je bližší k organizacím v daném regionu. Způsob zavádění shora nese sebou výrazné byrokratické nebezpečí. Pro širší veřejnost se vytváří možnost přijmout ekonomickou odpovědnost za rozvoj dané oblasti v režimu občanské společnosti. Je však bezpodmínečně nutné, aby pracovníci ve vedoucích funkcích regionu měli životní zájem na rozvoj regionu. Metodika přenesení odpovědnosti na nižší články byla velmi úspěšně odzkoušena v organizaci firmy Baťa. K úspěšné činnosti je zapotřebí dostatek zkušených lidí s jednotným strategickým myšlením. Strategické vyhodnocení činnosti bývalých Krajských výborů nebylo provedeno. Dominantní pro rozvoj regionu je schopnost zajištění ekonomické dostatečnosti z vlastních zdrojů. Finance je nutné získávat z daní v regionu a ze solidární podpory bohatších regionů. Solidární podpora je nutná zejména při řešeni dopravní obslužnosti a vybudování infrastruktury s celostátním významem.

Nezbytným technickým předpokladem pro úspěšné řízení regionů je vytvoření jednotného výpočtového a informačního systému. Ten umožňuje řízení státu na společném strategickém principu pomoci nižších stupňů, tedy regionů. Při jejich využití však vznikají mediální spory mezi pravicí a levicí. O strategické řízení společnosti klesá zájem pro dlouhodobost dopadu ekonomických úspěchů. Zejména jde o výklad, jakým způsobem bude dlouhodobě rozdělován celospolečenský zisk. Jde vždy o použití stejného matematického modelu organizace, a spor je veden pouze o velikost váhy, s jakou budou rozděleny zisky a ztráty. Výkonný správní personál musí být hodnocen podle výkonností a ne podle politické příslušnosti. Jde v podstatě o volbu, zda budou zisky vytvořené celospolečenskou činností budou přednostně čerpány úzkou skupinou finančně silných jedinců, nebo využity pro celou společnost. V současné době se celosvětově vedou v jednotlivých státech spory mezi oběma soupeřícími skupinami v podstatě o velikosti váhy rozdělovacích koeficientů. Vytváří se různé varianty třetích cest, podle rozdělení moci v jednotlivých státech. jež se snaží uspokojit obě skupiny přijatelným finančním podílem. Boje o velikost těchto koeficientů rozdělení se vedou v parlamentu a senátu příslušného státu. Zájmové skupiny stejných názorů se slučují v politické strany. Mocnější se chápou moci a řízení společnosti a deklarují svou demokracii. Bohatství jednotlivých států je vytvářeno ovládnutím světového finančního kapitálu a soustřeďováním zisků. Musí dojít k odklonu od spotřebitelské společnosti a nastat vyšší preferování vhodnějších, zejména morálních, etických, ekologicky únosných a společensky přijatelných principů.

S rozvojem výpočtové techniky vzrůstá potřeba počítačových odborníků. Rozšiřování obslužných a prodejních sítí po určité době ukáže, že dosavadní způsob výstavby a kvalita jejich zpracování vyhovuje převážné skupině uživatelů. Přebytek personálu u počítačů a ve finančních organizacích vyvolá zeštíhlující proces za účelem realizace vyššího zisku. Začne se propouštět přebytečný odborný personál. Cílem každého provozovatele je, aby jeho síť s vysoce přijatelným uživatelským prostředím byla co nejvíce využívána a proto se pro výstavbu těchto sítí uplatní jen špičkoví odborníci. Hovoříme o tzv. "nové ekonomice". Ti, kteří nedosáhnou na špičkové pozice ztratí kontakt a následně i pozici střední třídy, jež je charakterizována určitým platovým příjmem a následnou životní úrovní.

Modelové dynamická vyšetření ukazují, že pro budoucnost je bezpodmínečně nutné, aby se oddělil finanční bankovní sektor rychlého kapitálu od finančních investičních podpor výroby a služeb. Tím mohou být chráněny investice od finančních trhových bublin. Tomáš Baťa velmi obezřetně chránil podnik proti závislosti na bankovním sektoru, protože si byl vědom, že tyto organizace jsou vesměs drahé a vyžadují půjčené peníze na výrobu a služby v nejméně vhodnou dobu. Bankovní sektor snadno podléhá stádnímu způsobu obchodování, je přístupný panikám a má-li zájem, snadno vyvolá světovou krizi.

Budoucnost systémových modelů.

Řízení společnosti se v současné době dostává do středu pozornosti všech vědních oborů. Pro studium dynamického chování společenských systémů je nutno sledovat systémy finanční, výrobní, sociální, právní, ekologické, komunální a řadu dalších. Tyto systémy společně působí na celkový rozvoj společnosti. Složitost těchto dílčích systémů těžko zvládne jedinec. Musíme se proto snažit ve všech oborech vychovat odborníky, kteří budou mezi sebou schopni vzájemné komunikace, budou mít znalosti matematické algoritmizace problémů a praktické dovednosti užití informační techniky pro optimální řízení dynamických systémů.

V roce 1975 Edvard Wilson shrnul výsledky své výzkumné činnosti a upozornil, že dozrál čas pro všeobecnou teorii, která by byla obdobou Newtonových zákonů a tedy že:

Pro sestavení stavových veličin společenského systému lze v duchu analogie mechanických veličin vyšetřovat vliv sobě si vzájemně odpovídajících stavových veličin:

rychlost (mechanická) = tok společenské pohody (spokojenosti)
dráha = (společenská) pohoda (spokojenost)

K těmto stavovým veličinám je možné určit odpovídající vazební koeficienty zpětných vazeb a jejich strukturní výklad. V sociologii se setkáváme s pojmem osobní motivace, který vyvolává asociaci impulsu síly v mechanických systémech a je budicím impulsem pro každé vzdělávání a vlastně pro libovolnou dynamickou činnost.

Budoucnost dynamických systémů navazuje na determinované ekonomické systémy, jež byly středem obrovské sociální pozornosti Tomáše Bati. S odstupem sedmdesáti let můžeme stále snadněji studovat složité vzájemně propojené dynamické systémy, které vytváří mezinárodní světový obchod. Ve vědním oboru teoretická kybernetika je detailně rozpracována terminologie a principy chování dynamických systémů. Využitím této vědy je možné vypracovat jednotnou metodiku pro řízení a syntézu libovolných dynamických systémů. Dokončování dynamických úloh lze snadno provádět výpočetní technikou v proceduře modelování.

Jednotný přístup k vyšetřování dynamických systémů nazýváme synergetický přístup. Zejména humanitní a ekonomické vědní obory opomíjejí studijní specializace, které by posluchačům dostatečně přiblížily základní principy synergetiky a modelování. Synergetika má pro studium složitých společenských systémů základní význam. Dovoluje nám řídit dynamické systémy v plné složitosti vzájemných propojení a prověřovat všechny hypotézy řízení před přijetím závažných rozhodnutí. Tím se vyřadí z našeho rozhodování náhodnost spojená s neznalostí a budeme postupovat v duchu idejí Tomáše Bati, který byl nesmiřitelný nepřítel náhody ve výrobě a obchodu. Problém přežití lidstva a harmonického vývoje je otázkou nenáhodného a cílevědomého řízení jeho budoucnosti.

Je ve vědeckém zájmu University Tomáše Bati založit a vyučovat mezioborovou specializaci "Synergetika Dynamických Systémů". To nám dovolí vychovat novou generaci následovníků odkazu přístupů Tomáše Bati. Zlínské školství vždy prosazovalo perspektivní metody vzdělávání a bylo by určitě nezodpovědné nezpracovat všechny zkušenosti, které stále ještě přežívají ve vzpomínkách občanů města Zlína a Absolventů Baťovy Školy.

V Brně 25.3.2001  

Zpracováno pro konferenci UTB Zlín: Tvůrčí odkaz Tomáše Bati a současné podnikatelské metody

Literatura:

Barvíř M.: Provázanost ekonomické teorie s přístupy Tomáše Bati. Brno 1999
                  http://web.telecom.cz/barvir/miroslav/