MODELOVÉ METODY ŘEŠENÍ OKAMŽITÉHO ZISKU.

 

Barvíř Miroslav

 

 

Motto:       Neznám nestabilní systémy.

                  Pozoruji jen nevhodné řízení systémů.

 

Anotace

V příspěvku je diskutována otázka, jak provádět syntézu řízení optimálních trajektorií  ekonomických systémů. Upozorňuje se na okolnost, že není plně využíváno možností výpočetní techniky. Je opomíjena skutečnost využití příčinných metod při formulaci těchto úloh. Tyto se úspěšně využívají v přírodních vědách.  

 

Summary

The paper deals with the problem of the synthesis of optimal trajectories of controlling economic systems. The discussion shows, that there is not applied the computer based possibility of dealing with the problem. First of all, causative procedures are not used in formulation of the problems. It should be noted, that these procedures are fully exploited in natural sciencies.

 

 

Zabýváme-li se dlouhodobě dynamickými systémy, pak v určitém okamžiku poznání dojdeme k přesvědčení, že filozofie dynamického řízení pohybů v různých vědních oborech je překvapivě jednotná. Tato skutečnost se stává velmi průzračnou v případě, když chápeme vlastní pohyb v systému jako výslednici transformace okamžitých energií v systému a v jeho okolí. Změny energií vytváří na systém působící zobecněné síly, které vytváří trajektorie pohybu v nerovnovážném stavu. Časová změna energií je vlastně generována nerovnováhou okamžitých výkonů v okolí sledovaného systému.

         

V historii vytváření vědeckých oborů byl přijat jako základní pohyb v přírodě, pohyb zobecněného hmotného bodu pod vlivem působících sil. Tento pohyb formuloval I.Newton a vyjádřil jej diferenciální pohybovou rovnicí druhého řádu. Jde o příčinný pohyb zachycující zpětné reakce systému pomocí záporných zpětných vazeb /1/. Rozšíření poznání principu popsal J. L. Lagrange. Základy teorie jsou historicky ustaveny. V naší době je prioritním úkolem rozšířit  řešení libovolného dynamického chování ve tvaru diferenčních rovnic druhého řádu do nefyzikálních oborů, zejména do ekonomických oborů. Rozšíření počítačů nám  dává možnost řešit libovolně složité úlohy, pokud ovšem nenarazíme na omezenou algoritmickou nezpůsobilost zadání těchto úloh pro řešení na počítači.

 

Principielně existuje observativní a příčinný (kauzální) způsob získávání popisu dynamického chování /2/. Je realitou, že pro získání správného řízení stačí pozorovat probíhající dynamický pohyb a z titulu zastávaného politického či funkčního postavení zasahovat do sledovaného řízení. Klasickým případem jsou přístupy zejména politických pracovníků, kteří bez dlouhodobých  matematicky podpořených vizí se pokouší řešit nesmírně složité dynamické společenské procesy. Nezvládnutí teorie řízení je nutí řešit jen takové problémy na něž mají intelektuální a časový prostor. Děje se tak ke škodě společnosti. Pro dodatečné auditové zhodnocení se využívá statistických metod pohybu pro vyhodnocení pohybu z minulého chování. Provádí se pak silně omezená predikce chování do budoucnosti.

 

V současné době jediným perspektivním je příčinný (kauzální) přístup k získávání popisu dynamického systému. Vzhledem k tomu že reálný systém je vždy velmi složitý, nestacionární a nelineární a je nutné se zamyslet nad tím, jaké praktické možnosti nám dosavadní teorie nabízí. Obvyklou úlohou navíc je, že vždy spojujeme naše budoucí řízení s požadavkem, aby řízení bylo optimální. Tuto úlohu je možné řešit pouze modelováním na počítačích. Je mým neúspěchem, že se mi nedaří již patnáct let prosadit tyto přístupy v ekonomických a společenských úlohách, podrobně viz /2/. Vždy je mi vytýkána složitost kybernetických přístupů, mlčí se však o možné studijní nepřipravenosti kybernetického vzdělání ve společenských a ekonomických oborech. Nezpůsobilost zapsat algoritmy pro výpočet na počítači je kryta demagogickým populismem a formulací zástupných podružných problémů.

 

Klasickou ukázkou nevhodného observativního přístupu reálného problému bylo uvedení  filmu BBC dne 5. 2. 2005 na ČT 2:  Obří vlna. Ukázalo se, že statistické přístupy k vytváření obrovských mořských vln nedovolují vysvětlit časté potápění lodí. Bylo nutno přistoupit k popisu parciálními diferenčními rovnicemi s uvažováním vlivu větru a přilehlého pobřeží. To umožnilo výklad odpovídající vzniku obrovských vln ve vodním prostředí a následně jejich monitorování za účelem ochrany lodí. Konečné řešení je možné pouze procedurou modelování. Problematika ekonomických systémů je analogicky podobná.

 

Nejvýznamnějším společenským dynamickým systémem je finanční systém, což je známo  již mnoho tisíciletí. Soustředění finančního kapitálu do stále užší skupiny majitelů finančních akcií a zemí generuje do budoucna, s reálnou vidinou globalizace, vážné společenské problémy. Těmito problémy by se mohl do budoucna zabývat mezinárodní ústav společenského řízení. Je samozřejmé, že různé státy se domnívají, že pouze jejich způsob společenského řízení je ten správný. Je však nereálná představa, že kdokoliv se z hlediska zatím nedefinovaného principu přežití vzdá dobrovolně již získaných výhod. Každé řízení je možno hodnotit jako nákladové. Využitím finančních ukazatelů na světovou energii, lze vyvažovat zpětnými vazbami přílišnou rozmařilost jednotlivých společenských skupin. Ukazatelem transformace energie jsou finanční náklady na krytí jednotky energie v Joulech.

 

Dnes je zcela zřejmé, že ziskové řízení je motorem dynamického chování. Růst okamžitých zisků, jako hlavní ukazatel globalizace, přivádí světovou společnost k vlastní destrukci a vytváření nadměrné nezaměstnanosti. V rámci prosazované finanční demokracie ztrácí řada lidí svoji ekonomickou cenu a vytváří se skupina lidského odpadu, jež je v dané společenské organizaci nevyužitelná. Bohužel rozvoj vědy a automatizace má kladný vliv na rozvoj nezaměstnanosti.  Společnost se  rozděluje na kastu bohatých a chudých, tendence je trvalá a zasahuje obrovské skupiny lidí /3/, /4/. Stále se formují vybrané dílčí skupiny, které si diktují své skupinové finanční požadavky a ostře odmítají jakoukoliv veřejnou kontrolu o ekonomickém přínosu svého povolání. Jde o obory soudců /5/, letců, strojvůdců, lékařů, politiků a administrativních pracovníků, umělců, sportovců, ....  Neúměrnost odměn za sportovní výkony vede k ukončení činnosti jednotlivých klubů a konečně i pozastavení celého sportovního oboru, jako hokeje NHL v USA. Hokej se tam přestal hrát a většina hráčů se potkala s nezaměstnaností i ve vysoce placených oborech. Po roční přestávce se opětovně řeší finanční problémy mezi zaměstnanci, hráči a majiteli klubů. Ukončení činnosti NHL zavinily neúměrné platové požadavky hráčů.

 

Při formulaci řízení moderních společností se nedostatečně využívá počítačových modelů. I nepříliš podrobně zpracované modely se mohou výrazným způsobem vyjadřovat k ziskovosti daných systémů a výhodnosti vize v dané činnosti. Kde se soustřeďuje finanční kapitál je mnohem snazší dosahovat vyšší životní úrovně. Je třeba upozornit i na okolnost, že vhodným zvolením parity vzájemné měny lze elegantně odčerpávat výnosy z nevýhodně určených směnných kurzů.  Průměrný výdělek 80% Američanů /6/ je 1000 dolarů měsíčně, průměrný plat Čecha je 18 000 korun měsíčně. Bylo by možné hovořit o srovnatelných příjmech u obou národů. Místní ceny v USA však ukazují, že životní náklady jsou u nás nižší a proto je udivující stálá finanční nespokojenost u českých občanů s vyšší životní úrovní (bankéři, finančníci, lékaři,    atp.). Ceny nemovitostí a průmyslu jsou však přepočítávány ve stanoveném směnném kurzu a umožňují tak jejich snadné a výhodné ovládnutí ze zahraničí a průběžné čerpání zisku.

 

 

Když se zamyslíme nad problematikou rozsáhlých  dynamických systémů kmitavých článků, narazíme na skutečnosti, které jsou blízké Absolventům Baťovy Školy Práce. Jde o výchovou vnucenou myšlenku, že vždy existují možnosti zcela nového a původního přístupu k řešení úkolů. Tvůrčí přístup patřil k základním příznakům Absolventů BŠP. Současný rozvoj číslicové výpočetní techniky nás navádí k podrobnému studiu okamžitých jednokrokových metod optimalizace. U jednoduchých systémů se ukazuje, že diskrétní číslicové metody umožňují nové způsoby určení příčinných optimálních řešení. Pro toto je třeba vyjádřit počáteční podmínky, požadované koncové podmínky, popis vnitřní struktury systému a zvolit požadované kriterium optimalizace. Řešení algoritmu takto formulované úlohy necháme na počítači. Jistá obezřetnost při ověřování pro vesměs jednoduché úlohy neumožňuje prozatím bezproblémové rozšiřování obecných přístupů. 

 

Základní výtkou zvolenému způsobu je skutečnost, že s obtížemi získáváme popis vnitřní struktury systému a jeho vazbu na okolí. Připustíme-li,  že vždy máme co do činění s kmitavým článkem, pak lze vždy učinit si představu o parametrech tohoto článku spolu s odhady vazebních parametrů a navrhovat syntézu optimálního řízení. Pokud jsme zastánci observativního přístupu řešení, pak často své úvahy nepodpoříme algoritmy řešení na počítači. Počítače jsou pro naše úvahy málo užitečné a slouží nám jako informační a komunikační pojítko.

 

Jednokrokové optimalizační metody přináší novou problematiku, s níž se autor dosud nesetkal v literatuře. Řízení je organizováno tak, že v každém jednotlivém kroku je určeno další nutné řízení ve velikosti integračního kroku, které umožňuje určit výslednou optimální trajektorii. Takto organizované určení optimální trajektorie nevyžaduje použití variačního počtu, které jsou oporou současných analytických metod. Tento příspěvek nabízí prozatím podnětný materiál k zamyšlení a případnému vyhledání osob, které by tento přístup oslovil. Pokud se navrhovaný způsob ukáže reálný, umožnil by rozsáhlé nasazení počítačů pro syntézu řízení. Zejména pak v oborech, které si pěstují svou výjimečnost tím, že realizují stále složitější metody pro observativní využití počítačů. Jsou to zejména banky a daňové úřady, při čemž tyto své operace kryjí stále větším rozšiřováním obchodního tajemství, právních kliček a potřebou vyplňování nesrozumitelných formulářů za pomoci odborníků, jež jsou často jejími autory. Není v jejich profesním zájmu, aby jejich daňová vyplňování byla obecně jasná. Podobný přístup volí i právníci, a brání se, aby do právních vztahů vstoupila právnická logika.  Nejasné právní formulace zadání by byly odmítnuty počítačem jako logicky neřešitelné.

 

 

Jednokrokové optimalizační metody mohou být velmi účinným a mocným nástrojem pro rozšíření obecných organizačních přístupů používaných u firmy Baťa. Mohl by to být přínos pro teorii „Systému řízení Baťa“  nebo „Baťův organizační systém“, který by čerpal z praxe firmy Baťa, obecných kybernetických zákonitostí a modelových vyšetření na počítačích. Vytvoření přijatelného jednoduchého programového prostředí umožní pro libovolný okamžik určovat nutné optimální řízení širokému okruhu pracovníků. Rovněž v časové transformaci trajektorií pohybu dovolí vytvářet hypotézy a vize dlouhodobých řízení společnosti.

 

 

Příspěvek byl sepsán s přáním, že vyburcuje vědeckou komunitu k řešení problémů, které přispějí k zlepšení celosvětové společenské situace.

 

 

Literatura:

 

/1/ Lidské systémy - Sborník XXXVI vědecké konference o systémovém inženýrství SI 2004

                                    Univerzita Hradec Králové - Pedagogická fakulta

/2/ web.telecom.cz/barvir/miroslav

/3/ Hawken P., Lovins A., Lovinsová L.H.:  Přírodní kapitalismus

                                                                      Nakladatelství MF  Praha  2003

/4/ Evropa přiznala, že Ameriku nedožene -  MFD  24. 3. 2005

/5/ Loužek M.: Soudců máme dost, masový nábor není třeba -  MFD  23. 3. 20005

/6/ John Gray:  Marné iluze  -  Falešné představy globálního kapitalismu

                                                 Vydavatelství  PARADIGMA.SK    2002

 

 

Doc.Ing. Barvíř Miroslav, CSc

Kobylín 6 - Brno Soběšice  644 00

tel.:  541 238 715

E-mail:  barvirpavel@iol.cz

 

 

Zpracováno pro konferenci:  Tvůrčí odkaz Tomáše Bati a současné podnikání 

                                            UTB ve Zlíně   19.5.2005 

                                            V Brně 24. 3. 2005